Asa Group khai trương nhà máy sản xuất 4 (BIG PAINT) ở Miền Nam